Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną
Portalu Swiatciast.pl

§ 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Portalu Swiatciast.pl jest INCREASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Klecińska 182 54-412 Wrocław, NIP 8992750836, REGON 022333871 („Spółka”), wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000494597 - zwana w dalszej części również „Administratorem”; w zakresie przetwarzania danych osobowych Spółka jest również Administratorem Danych Osobowych („AD” lub „ADO”). 
 2. Portal Swiatciast.pl jest społecznościowym serwisem internetowym (Portal/Serwis), w ramach którego użytkownicy mogą dodawać linki do ulubionych lub ich zdaniem najlepszych filmów w serwisie YouTUBE.com (opis + adres URL). Posiadają również możliwość dodawania zdjęć (załadowanie zdjęcia do poczekalni serwisu). Istnieje możliwość dodawania przepisów ze zdjęciami oraz innych treści, z opcją dodania odnośnika do swojej strony z materiałami autorskimi. Użytkownicy zamieszczają treści w serwisie w celu promocji swoich treści, witryna działa jako agregator contentu, odnoszący do autorskiego materiału. 
 3. Warunkiem dodawania materiałów o których mowa wcześniej jest legalność samych materiałów, jak i ich źródeł.  
 4. Treści obrazkowe zamieszczane w Portalu Swiatciast.pl są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, warunkiem uruchomienia odtwarzania danego filmu dodanego przez użytkowników na Portalu jest posiadanie konta na Facebook’u. 
 5. Dostęp do treści w Portalu oraz korzystanie z jego funkcjonalności nie podlega w tej chwili żadnym opłatom. Właściciel (dalej: „Administrator”) nie wyklucza jednak wprowadzenia opłat dla Użytkowników za wszystkie lub niektóre usługi w przyszłości. Uprzedzone to jednak zostanie uprzednią zmianą niniejszego Regulaminu, o czym użytkownik zostanie poinformowany. 

§ 2.ZASADY DODAWANIA NOWYCH MATERIAŁÓW W PORTALU 

 1. Każdy użytkownik może dodać dowolny materiał, pod warunkiem, że nie narusza w ten sposób prawa. Materiał powinien być dodatkowo oznaczony statusem: „18+”, jeżeli zawiera elementy mogące być nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich.  
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia materiału dodanego przez użytkownika, zwłaszcza, gdy użytkownik dodał materiał z naruszeniem prawa, albo gdy sam materiał narusza prawo lub dobre obyczaje. 
 3. Administrator nie ingeruje w treść dodawanych przez użytkowników materiałów oraz - w granicach maksymalnie dopuszczalnych przez prawo - nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane ich dodaniem do serwisu przez użytkowników.  
 4. Użytkownik dodając jakiekolwiek materiały do serwisu oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych. 
 5. W granicach dopuszczalnych przez prawo, użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie dodawane przez siebie materiały. Nie uwłacza to jednak jego prawom konsumenckim.  
 6. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie przez użytkownika danego materiału, użytkownik wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz, w granicach dopuszczalnych przez prawo, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. 
 7. Jeżeli zdaniem użytkownika przeglądającego zawartość Serwisu, znajdujący się na nim materiał narusza prawo, niniejszy Regulamin lub dobre obyczaje, użytkownik ten powinien zawiadomić o tym fakcie Administratora.
 8. Zgłoszenia można też dokonać na maila ogólnego Administratora: [email protected]
 9. Zgłoszenie może dotyczyć tylko konkretnie wskazanego materiału, pod konkretnym („głębokim”) adresem. Za nienależycie dokonane zgłoszenie będzie uznawane zgłoszenie bez wskazania konkretnej treści lub żądające usunięcia danej treści i wszystkich podobnych lub tych które będą dodane w przyszłości. 

§ 3.OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego. 
 2. W szczególności użytkownik zobowiązuje się do: 
  • nie zamieszczania w Serwisie materiałów zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne, 
  • działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników lub osób, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich oraz ich prawa do prywatności, 
  • nie zamieszczanie materiałów zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym, reklamowym, 
  • nie podejmowania działań i zamieszczania materiałów, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Portalu, 
  • nie dodawania podpisów, tytułów, opisów, treści itp. lub materiałów nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami. 

§ 4.ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 1. Administrator, a granicach maksymalnie dozwolonych przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za: 
  • sposób korzystania z Serwisu przez użytkowników oraz skutki korzystania z Serwisu, 
  • treść i formę zamieszczanych w Serwisie przez użytkowników materiałów, 
  • niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych użytkownikom w ramach Portalu, 
  • udostępnianie danych użytkownika (w szczególności adresu IP) osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych, 
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do: 
  • okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Portalu bez uprzedniego powiadomienia użytkowników, 
  • natychmiastowego skasowania każdego materiału w wypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego prawa, niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów. 
  • natychmiastowego skasowania każdego materiału, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich, 
  • zaprzestania udostępniania Portalu lub jego poszczególnych funkcjonalności, 
 3. Zakres dostępu lub sposób funkcjonowania Portalu może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora.  

§ 5.REKLAMACJE (Tryb i sposób składania reklamacji) 

 1. Każdemu użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu. 
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres maila Administratora lub listownie na adres pocztowy Administratora. 
 3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. 
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji. 
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego rozpatrzenia reklamacji w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).  
 6. Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji. 

§ 6.DANE OSOBOWE 

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie w celach realizacji usług przez Administratora, podanego przez Użytkownika (również w ramach konta Facebook) adresu poczty elektronicznej oraz podanych przez Użytkownika danych osobowych, w tym danych osobowych przekazanych w ramach portalu społecznościowego Facebook – zgodnie z regulaminem Facebook i ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm. 
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie w celach marketingowych przez Administratora i jego Partnerów, podanego przez Użytkownika (również w ramach konta Facebook) adresu poczty elektronicznej oraz podanych przez Użytkownika danych osobowych, w tym danych osobowych przekazanych w ramach portalu społecznościowego Facebook –  zgodnie z regulaminem Facebook oraz w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.). 
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, do złożenia sprzeciwu i całkowitego usunięcia poprzez wysłanie wiadomości email na adres: [email protected] 
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora i jego Partnerów za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności za pomocą poczty elektronicznej - na podany adres e-mail, w tym e-mail z konta Facebook) informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Oświadczenie to stanowi zgodę, o której mowa w art. 10 ust. 2 powołanej Ustawy i potwierdza zgodę udzieloną w ramach akceptacji regulaminu Facebook. 
 5. Administratorem Danych Osobowych („AD”, „ADO”) jest INCREASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Klecińska 182 54-412 Wrocław, NIP 8992750836, REGON 022333871 („Spółka”), wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000494597 

§ 7.ZMIANA REGULAMINU

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, z uzasadnionych przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu. 
 2. Po ukazaniu się na stronie głównej Portalu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Portalu informacji o zmianach w Regulaminie, użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż jakiekolwiek korzystanie z Serwisu jest zawsze równoznaczne z akceptacją Regulaminu w jego aktualnej wersji.